اینستاگرام

نوشته هایی با برچسب "بیسوادی"

بی سوادی

مسئولیت بی سوادی… ماجرای فیلم کتاب خوان را شاید همه میدانیم و از بازشرح آن خودداری میکنم. اما نکته ای در این فیلم هست که پیکره ی نقش اصلی فیلم را اسیر کرده و رها نمی کند. او سواد ندارد و این را کسی نمی داند و این بیسوادی او را به رابطه با پسر […]